GIỚI THIỆU

PVI AM sẽ thay mặt khách hàng thực hiện các mục tiêu đầu tư theo từng nhu cầu riêng biệt. Khi nhận ủy thác đầu tư và quản lý tài sản từ khách hàng, dựa trên khẩu vị rủi ro và tiềm lực tài chính, PVI AM sẽ lên kế hoạch cụ thể và thực hiện đầu tư để giúp khách hàng đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận hoặc tìm kiếm thu nhập ổn định, lâu dài của mình.

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
ỦY THÁC TOÀN BỘ

  •  Phân tích, đánh giá nhu cầu của khách hàng (rủi ro, lợi nhuận kỳ vọng, tính thanh khoản...) nhằm đề xuất chiến lược đầu tư phù hợp.
  •  Xây dựng danh mục đầu tư theo chiến lược lựa chọn & thay mặt khách hàng thực hiện đầu tư.
  •  Theo dõi, quản lý tài sản đầu tư đảm bảo các tiêu chí đề ra.
  •  Thoái vốn, hiện thực hóa lợi thuận.

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
ỦY THÁC THEO CHỈ ĐỊNH

  •  Thay mặt khách hàng thực hiện các thương vụ đầu tư theo chỉ định của khách hàng.
  •  Các giao dịch như: góp vốn thành lập doanh nghiệp, đấu giá, mua cổ phần, đầu tư dự án, trái phiếu doanh nghiệp, các giao dịch mua bán lại đối với các tài sản không phải là trái phiếu chính phủ.
  •  Thực hiện theo dõi, quản lý tài sản đầu tư trong danh mục ủy thác.
  •  Thực hiện thoái vốn, hiện thực hóa lợi nhuận theo chỉ định và thỏa thuận với khách hàng.

LỢI ÍCH
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Khách hàng tiêu biểu