HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Tây Ninh

08:47 SA @ Thứ Ba - 24 Tháng Mười Một, 2015

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Tây Ninh, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Tây Ninh như sau:

https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/2b0d1458-07cd-4e6e-854e-39146aa1d754?ridx=725290073