HNX thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất

04:51 CH @ Thứ Ba - 28 Tháng Bảy, 2015

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất

2. Địa chỉ: Số 4 Phạm Ngũ Lão, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 77.000.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ đồng)

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.794.500 cổ phần

5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 35 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 04 NĐT Cá nhân: 31 NĐT

6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 21.596.900 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 11.178.000 CP Cá nhân: 10.418.900 CP

7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/07/2015

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 31/07/2015