Thay đổi thành viên HĐQT PVI AM từ ngày 25/6/2015.

09:49 SA @ Thứ Sáu - 26 Tháng Sáu, 2015

Ông Trần Duy Cương được bầu làm TV HĐQT thay thế ông Phạm Khắc Dũng đã được miễn nhiễm TV HĐQT.

Nghị quyết đại hội cổ đông