Quỹ Đầu tư Cơ Hội PVI (POF) trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (Mã chứng khoán: PAC)

10:12 SA @ Thứ Hai - 28 Tháng Mười Một, 2022

Quỹ Đầu tư Cơ Hội PVI (POF) trở thành cổ đông  lớn của Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (Mã chứng khoán: PAC) 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.019.899 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 15,11% vốn điều lệ.
- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu: Ngày 24/11/2022
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 7.019.899 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 15,11% vốn điều lệ.

( Công văn công bố thông tin đính kèm).