Thành viên HĐQT thôi là người đại diện phần vốn của cổ đông tại PVI AM

05:18 CH @ Thứ Tư - 01 Tháng Chín, 2021

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-PVI ngày 31/08/2021 của HĐQT Công ty cổ phần PVI (Công ty mẹ sở hữu 89% vốn điều lệ PVI AM) (Nghị quyết đính kèm), Ông Trương Minh Đức – Thành viên HĐQT PVI AM thôi là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần PVI tại PVI AM. PVI AM sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để bầu thành viên HĐQT thay thế ông Trương Minh Đức, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

(Công văn đính kèm)