Quỹ POF thông báo giao dịch cổ phiếu VCP của người có liên quan của người nội bộ

07:54 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Bảy, 2021

Tên tổ chức: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI, được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
Mối quan hệ với công ty đại chúng: Người có liên quan của người nội bộ
Họ và tên người nội bộ: Trịnh Quốc Bình
Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI, Người điều hành Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 0 cổ phần
Mã chứng khoán giao dịch: VCP
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.000.000 cổ phần, chiếm 9,3% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.000.000 cổ phần
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, tỷ lệ 0%
Phương thức giao dịch: Giao dịch Thỏa thuận
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 22/07/2021 đến ngày 20/08/2021

(Công văn CBTT đính kèm)