Quỹ POF thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ đông lớn

09:24 SA @ Thứ Năm - 01 Tháng Mười Hai, 2022

Quỹ đầu tư cơ hội (POF) thông báo giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (Mã chứng khoán: PAC)Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam (Mã chứng khoán: PAC), cụ thể:

  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.019.899 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 15,11% vốn điều lệ
  • Số lượng cổ phiếu đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng 1%): 2.860.101 cổ phiếu.
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,26% vốn điều lệ.
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 9.880.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,26% vốn điều lệ.
  • Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ trọng đầu tư
  • Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: Ngày 29/11/2022

(Công văn công bố thông tin đính kèm)