Quỹ Đầu tư cơ hội PVI báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk

10:02 CH @ Thứ Tư - 09 Tháng Sáu, 2021

Tên tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư cơ hội PVI
Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk (Mã cổ phiếu: DWC)
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.067.766 cổ phiếu, tỷ lệ 28,77%
Số lượng cổ phiếu đã mua (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%): 1.464.359 cổ phiếu
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.532.125 cổ phiếu, tỷ lệ 33,41%
Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/06/2021

(Công văn CBTT đính kèm)