Quỹ POF báo cáo về thay đổi sở hữu và không còn là cổ đông lớn của CTCP Cấp nước Quảng Bình (Mã CK: NQB)

09:29 SA @ Thứ Năm - 30 Tháng Mười Hai, 2021

1. Tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI

Thông báo xác nhận thành lập số 215/TB-UBCK ngày 08/10/2015, Công văn điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập số 6233/UBCK-QLQ ngày 15/9/2016, Công văn gia hạn hoạt động số 3388/UBCK-QLQ ngày 20/05/2020 của UBCKNN.

Được quản lý bởi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI

2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Mã chứng khoán: NQB)

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:2.392.004cổ phần, chiếm 13,88% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phiếu đã bántại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn:2.392.004cổ phần

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 29/12/2021

Phụ lục VII – Thông tư 96 đính kèm

Phụ lục VIII – Thông tư 96 đính kèm