Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm OPC (Mã CK: OPC)

05:29 CH @ Thứ Hai - 21 Tháng Sáu, 2021

Tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF)

Được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)

Tên cổ phiếu/mã CK sở hữu: Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (Mã CK: OPC)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

Số lượng cổ phiếu đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 6.600.000 cổ phiếu

Số lương, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.600.000 cổ phiếu, tỷ lệ 24,83%

Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: Ngày 21/06/2021

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 6.600.000 cổ phiếu, tỷ lệ 24,83%

(Công văn CBTT đính kèm)