Quỹ Đầu tư cơ hội PVI báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF)

11:45 SA @ Thứ Sáu - 21 Tháng Năm, 2021

Tên tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư cơ hội PVI
Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí
TK giao dịch số BIDB556666 tại ngân hàng lưu ký BIDV Hà Thành
Số lương, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.860.000 cổ phiếu, tỷ lệ 9,27%
Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.860.000 cổ phiếu
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
Ngày thực hiện giao dịch: 19/05/2021

(Báo cáo CBTT đính kèm)