Quỹ POF báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Cấp nước Dak Lak (Mã CK: DWC)

04:56 CH @ Thứ Tư - 29 Tháng Mười Hai, 2021

1. Tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI

Thông báo xác nhận thành lập số 215/TB-UBCK ngày 08/10/2015, Công văn điều chỉnh Thông báo xác nhận thành lập số 6233/UBCK-QLQ ngày 15/9/2016, Công văn gia hạn hoạt động số 3388/UBCK-QLQ ngày 20/05/2020 của UBCKNN.

Được quản lý bởi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI

2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk (Mã chứng khoán: DWC)

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.067.766 cổ phần, chiếm 28,76% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)): 4.000.000 cổ phần

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.067.766 cổ phần, chiếm 16,08% vốn điều lệ

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.067.766 cổ phần, chiếm 16,08% vốn điều lệ

8. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/12/2021

Phụ lục VIII – Thông tư 96 đính kèm