Quỹ Đầu tư cơ hội PVI báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn VCP

06:21 CH @ Thứ Ba - 22 Tháng Sáu, 2021

1. Tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF), được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
2. Tên cổ phiếu/Mã chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Mã CK: VCP)
3. Người có liên quan của tổ chức đầu tư: Ông Trịnh Quốc Bình, Thành viên HĐQT VCP, Tổng Giám đốc PVI AM, Người điều hành Quỹ POF. 
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.556.000 cổ phiếu (đã bao gồm 4.256.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019), chiếm 23,33% vốn điều lệ hiện tại
5. Số lượng cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%): 5.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.556.000 cổ phiếu (đã bao gồm 4.256.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019), chiếm 16,69% vốn điều lệ hiện tại
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.556.000 cổ phiếu (đã bao gồm 4.256.000 cổ phiếu trả cổ tức năm 2019), chiếm 16,69% vốn điều lệ hiện tại.
9. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/06/2021

(Công văn đính kèm)