Quỹ POF báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VCP và không còn là cổ đông lớn của VCP

10:57 SA @ Thứ Năm - 29 Tháng Bảy, 2021

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI, được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
Mối quan hệ với công ty đại chúng: Người có liên quan của người nội bộ
2. Họ và tên người nội bộ: Trịnh Quốc Bình
Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP
Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI, Người điều hành Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
3. Tên/Mã chứng khoán giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (Mã chứng khoán: VCP).
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.000.000 cổ phiếu, tỷ lệ 9,30%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký Bán: 7.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã Bán: 7.000.000 cổ phiếu
7. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 70.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng chẵn)
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%.
10. Phương thức giao dịch: Giao dịch Thỏa thuận.
11. Thời gian thực hiện giao dịch (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu): Ngày 28/07/2021

Tài liệu đính kèm:

BC về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn VCP

BC về ngày không còn là cổ đông lớn VCP

BC kết quả giao dịch cổ phiếu VCP của người có liên quan của người nội bộ