Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI thông báo thay đổi thành viên Ban Đại diện quỹ

12:06 CH @ Thứ Năm - 20 Tháng Năm, 2021

Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI thông báo thay đổi thành viên Ban Đại diện quỹ như sau:
1.Ông Wollschläger, Ulrich Heinz – Chủ tịch
2.Ông Nguyễn Xuân Hoà – Thành viên
3.Ông Bùi Vạn Thuận – Thành viên
4.Ông Dương Thanh Francois – Thành viên
5.Ông Vũ Văn Thắng – Thành viên

(Công văn đính kèm)