Quỹ đầu tư hạ tầng PVI (PIF) xin ý kiến Đại hội nhà đầu tư bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Đại diện Quỹ

03:24 CH @ Thứ Năm - 06 Tháng Mười, 2022

Quỹ đầu tư hạ tầng PVI (PIF) xin ý kiến Đại hội nhà đầu tư bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Đại diện Quỹ nội dung chi tiết như sau:

  • Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Đại diện Quỹ PIF đối với ông Vũ Văn Thắng kể từ ngày Nghị quyết số 36/NQ-PVIRe của Hội đồng quản trị PVIRe có hiệu lực là ngày 09/08/2022.
  • Bầu ông Phùng Tuấn Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI Re làm thành viên Ban Đại diện Quỹ PIF thay ông Vũ Văn Thắng

(Công văn CBTTthông tin ứng viên ứng cử đính kèm).