Quỹ Đầu tư cơ hội PVI thông báo thay đổi thành viên Ban Đại diện quỹ

11:45 SA @ Thứ Năm - 20 Tháng Năm, 2021

Quỹ Đầu tư cơ hội PVI thông báo thay đổi thành viên Ban Đại diện quỹ như sau:

1.Ông Wollschläger, Ulrich Heinz – Chủ tịch
2.Ông Nguyễn Xuân Hoà – Thành viên
3.Ông Bùi Vạn Thuận – Thành viên
4.Ông Dương Thanh Francois – Thành viên
5.Ông Vũ Văn Thắng – Thành viên

(Công văn đính kèm)