Quỹ đầu tư cơ hội PVI thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm OPC (Mã chứng khoán OPC)

09:51 SA @ Thứ Năm - 22 Tháng Mười Hai, 2022

Quỹ đầu tư cơ hội PVI thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần dược phẩm OPC (Mã chứng khoán OPC)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.906.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,83% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu đã bán/chuyển nhượng (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng 1%):  4.771.800 cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.134.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 17,38% vốn điều lệ.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 11.134.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 17,38% vốn điều lệ.

Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: Ngày 21/12/2022.

(Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu).