Quỹ Đầu tư cơ hội PVI báo cáo giao dịch và trở thành cổ đông lớn của DVN

08:38 SA @ Thứ Ba - 05 Tháng Tư, 2022

Tên tổ chức đầu tư: Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI
Số Giấy phép hoạt động: Thông báo xác nhận thành lập số 215/TB-UBCK ngày 08/10/2015 của UBCKNN
Được quản lý bởi: Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI
Địa chỉ: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Không có
Tên cổ phiếu/Mã chứng khoán sở hữu: Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán: DVN)
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.974.400 cổ phiếu, tỷ lệ: 4,21% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 9.207.900 cổ phiếu
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.182.300 cổ phiếu, tỷ lệ: 8,09% vốn điều lệ
Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 04/04/2022
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 19.182.300 cổ phiếu, tỷ lệ 8,09% vốn điều lệ

Phụ lục 7 - TT96 đính kèm

Phụ lục 8 - TT96 đính kèm