PVIAM CBTT Giấy phép điều chỉnh Người đại diện theo pháp luật - CT Nguyễn Xuân Hòa

03:29 CH @ Thứ Năm - 04 Tháng Tám, 2022

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 11 Thông tư số Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 03/08/2022 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

  1. CV CBTT
  2. Giấy phép ĐC NDDPL CT Nguyen Xuan Hoa