PVI AM thông qua Nghị quyết số 14/NQ-PVIAM ngày 30/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2022

04:37 CH @ Thứ Ba - 30 Tháng Năm, 2023

PVI AM  thông qua Nghị quyết số14/NQ-PVIAM ngày 30/05/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2022 như sau: 

  1. Hình thức chi trả: Bằng tiền
  2. Tỷ lệ chi trả: 4%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông.
  3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 31/05/2023.
  4. Thời gian chi trả: Hoàn thành muộn nhất vào ngày 30/06/2023.

(Nghị quyếtCông văn CBTT đính kèm).