PVI AM thông báo thay đổi thành viên HĐQT PVI AM

02:58 CH @ Thứ Tư - 08 Tháng Mười Hai, 2021
  • Loại thông tin công bố: 24h
  • Nội dung thông tin công bố: 

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-PVI ngày 07/12/2021 của HĐQT Công ty cổ phần PVI (Công ty mẹ sở hữu 89% vốn điều lệ PVI AM) (Nghị quyết đính kèm), Bà Trần Thu Hà – Thành viên HĐQT PVI AM thôi là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần PVI tại PVI AM và thôi tham gia HĐQT của PVI AM. 

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 42 Điều lệ PVI AM, trường hợp thành viên HĐQT không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của tổ chức là cổ đông thì đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT. Theo đó, PVI AM thông báo về việc thành viên HĐQT đương nhiên mất tư cách như sau:

+ Họ tên: Trần Thu Hà                         Giới tính: Nữ

+ CCCD số 001183043416 cấp ngày 29/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH

+ Ngày không còn là thành viên HĐQT PVI AM: Ngày 07/12/2021 

PVI AM sẽ thực hiện các thủ tục liên quan để bầu thành viên HĐQT thay thế Bà Trần Thu Hà, đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

(Công văn công bố thông tin đính kèm)

Trân trọng./.