PVI AM thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/10/2022

05:28 CH @ Thứ Ba - 27 Tháng Chín, 2022

Kính gửi Quý cổ đông,

HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI AM như sau (Nghị quyết đính kèm):

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI AM như sau:

  1. Thông tin công ty:
  • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
  • Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015.
  • Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: (84.24) 32565555           Fax: (84.24) 32565565

2.Thời gian: 14h00 ngày 19/10/2022

    3. Địa điểm: Phòng họp PVI AM, tầng 22, toàn nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội.         

    4. Nội dung: 

  • Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

    5. Thành phần và điều kiện tham dự:

  • Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 27/09/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
  • Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

    6. Tài liệu:

     -              Tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT.

     -              Thông báo đề cử, ứng cử.

     -             Tờ trình thay đổi thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

     -             Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

    7. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền đính kèm)về PVI AM trước 09h00Thứ Hai ngày 17/10/2022 theo địa chỉ sau:

Bà Trần Thu Hà – Phòng Pháp chế và Giám sát

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25602)                Fax: (024) 3256 5565

Di động: 0985080494                                        Email: [email protected]

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)