PVI AM thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/04/2023

04:02 CH @ Thứ Năm - 23 Tháng Ba, 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên PVI AM như sau:

 1. Thông tin công ty:
 • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
 • Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015
 • Trụ sở chính: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 32565555           Fax: (84.24) 32565565

    2. Thời gian: 14h00 ngày 19/04/2023

    3. Địa điểm:    Phòng họp PVI AM, Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

    4. Nội dung: 

 • Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của PVI AM.
 • Thông qua Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của PVI AM.
 • Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của PVI AM.
 • Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 của PVI AM.
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT PVI AM năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PVI AM năm 2022.
 • Thông qua Báo cáo chi trả Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát PVI AM năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 • Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

   5. Thành phần và điều kiện tham dự:

 • Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 20/03/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 • Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).

   6. Tài liệu:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội :

   7. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội về PVI AM trước 17h00ngày 17/04/2023 theo địa chỉ sau:

Bà Trần Thu Hà – Phòng Pháp chế và Giám sát

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 22, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25602)                Fax: (024) 3256 5565

Di động: 0985080494                                        Email: [email protected]

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)