PVI AM thông báo chấm dứt hiệu lực các NQ HĐQT về việc thay đổi người nội bộ theo thông tin đã công bố ngày 26/04/2022

06:47 CH @ Thứ Năm - 19 Tháng Năm, 2022

PVI AM thông báo về việc HĐQT PVI AM ban hành Nghị quyết số 13/NQ-PVIAM ngày 19/05/2022chấm dứt hiệu lực thi hành của các Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-PVIAM và Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-PVIAM ngày 25/04/2022 về việc thay đổi người nội bộ của PVI AM theo thông tin đã công bố tại Công văn số 151/PVIAM-KSNB ngày 26/04/2022 gửi UBCKNN.

Công văn công bố thông tin đính kèm.

Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-PVIAM ngày 19/05/2022 đính kèm.