PVI AM công bố thông tin về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 của PVI AM

05:07 CH @ Thứ Năm - 18 Tháng Mười Một, 2021
  • Loại thông tin công bố: 24h
  • Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 11 Thông tư số Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM thông báo về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 của PVI AM như sau (Nghị quyết đính kèm):
  1. Hình thức chi trả: Bằng tiền
  2. Tỷ lệ chi trả: 10%/Tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông.
  3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 30/11/2021
  4. Thời gian chi trả: Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.
  5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc PVI AM gửi Thông báo chi trả cổ tức tới từng cổ đông và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

(Công văn công bố thông tin đính kèm).

Trân trọng.