PVI AM công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

03:00 CH @ Thứ Sáu - 01 Tháng Bảy, 2022

Ngày 30/06/2022, PVI AM và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với các nội dung như sau:
+ Soát xét báo cáo tài chính của PVI AM cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2022;
+ Soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của PVI AM tại ngày 30/6/2022;
+ Kiểm toán báo cáo tài chính của PVI AM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
+ Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của PVI AM tại ngày 31/12/2022;

(Công văn CBTT đính kèm)