PVI AM công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

03:36 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Bảy, 2021

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 05/07/2021, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC với các nội dung chính sau:
+ Soát xét BCTC và BC tỷ lệ an toàn tài chính của PVI AM cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021
+ Kiểm toán BCTC và BC tỷ lệ an toàn tài chính của PVI AM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Công văn đính kèm)