PVI AM công bố thông tin Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 6

09:38 SA @ Thứ Năm - 10 Tháng Hai, 2022
  • Loại thông tin công bố: 24h
  • Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố thông tin Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 6 ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-PVIAM ngày 09/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông PVI AM (Công văn CBTTĐiều lệ đính kèm).