PVI AM công bố thông tin BB, NQ họp ĐHĐCĐ bất thường và thay đổi người nôi bộ

06:16 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Mười, 2021

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 07/10/2021, PVI AM đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp, đồng thời thay đổi người nội bộ như sau:
1. Thành viên HĐQT miễn nhiệm:
- Họ tên: Ông Trương Minh Đức  
- Hộ chiếu số C21036HTG cấp ngày 23/10/2018 tại Hannover – Đức
- Ngày miễn nhiệm: 31/08/2021
2. Thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm:
- Họ tên: Bà Phạm Mai Chi
- CMND số 001180000796 cấp ngày 29/07/2013 tại Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày miễn nhiệm: 01/07/2021
3. Thành viên HĐQT được bổ nhiệm:
- Họ tên: Bà Trần Thu Hà  Ngày sinh: 13/12/1983 
- CCCD số 001183043416 cấp ngày 29/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Ngày bổ nhiệm: 07/10/2021
4. Thành viên Ban Kiểm soát được bổ nhiệm:
- Họ tên: Bà Lê Quỳnh Phương Ngày sinh: 08/07/1976
- CMND số 011828158 cấp ngày 28/03/2013 tại Công an TP. Hà Nội 
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Ngày bổ nhiệm: 07/10/2021

Tài liệu đính kèm:

  1. Công văn công bố thông tin
  2. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
  3. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.