PVI AM công bố thông tin NQ ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

02:47 CH @ Thứ Hai - 14 Tháng Sáu, 2021
  • Loại thông tin công bố: 24h
  • Nội dung thông tin công bố (Công văn đính kèm): Thực hiện quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 11 Thông tư số Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVI AM (Nghị quyết đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.