PVI AM CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PVI AM với cổ đông lớn và người có liên quan

06:37 CH @ Thứ Tư - 12 Tháng Giêng, 2022

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: PVI AM công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa PVI AM với cổ đông lớn sở hữu 89% vốn điều lệ là Công ty cổ phần PVI và người có liên quan của cổ đông lớn là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI trong năm 2022 (Nghị quyết đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Công văn công bố thông tin đính kèm)