PVI AM CBTT BB, NQ họp ĐHĐCĐ bất thường, thay đổi người nội bộ

11:45 SA @ Thứ Năm - 20 Tháng Mười, 2022

- Loại thông tin công bố: 24h

- Nội dung thông tin công bố (CV Công bố thông tin đính kèm):

 1. PVI AM đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/10/2022, thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp (Biên bản họpnghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm).
 2. PVI AM Thay đổi người nội bộ của PVI AM như sau:

1. Thành viên thôi tham gia HĐQT:

 • Họ tên: Bà Trịnh Quỳnh Giao                    Ngày sinh: 14/05/1979
 • CCCD số 001179035383 cấp ngày 14/07/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Chức vụ: Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật
 • Ngày hiệu lực: 19/10/2022

2. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung (Bản cung cấp thông tin đính kèm):

 • Họ tên: Ông Jens Holger Wohlthat           Ngày sinh: 22/09/1957
 • Số hộ chiếu: CHW688271 ngày cấp 16/09/2021 tại Hannover, Đức
 • Ngày hiệu lực: 19/10/2022.

3. Thành viên thôi tham gia Ban kiểm soát

 • Bà Hoàng Thị Cẩm Anh                  Ngày sinh: 20/05/1988
 • CCCD số 025188001244 cấp ngày 15/03/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Ngày hiệu lực: 19/10/2022

4. Thành viên tham gia Ban kiểm soát (Bản cung cấp thông tin đính kèm):

 • Bà Đào Thùy Linh                           Ngày sinh: 07/09/1988
 • CCCD số 001188017356 cấp ngày 10/07/2021 tại cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
 • Ngày hiệu lực: 19/10/2022.