PVI AM CBTT BB, NQ họp ĐHĐCĐ bất thường, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và thay đổi địa chỉ trụ sở chính

06:32 CH @ Thứ Tư - 12 Tháng Giêng, 2022

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: 
1. PVI AM đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/01/2022, thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp (Biên bản họpNghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm).
2. Thay đổi người nội bộ của PVI AM như sau (Nghị quyết HĐQT bổ nhiệmBản cung cấp thông tin đính kèm):
Thành viên HĐQT được bổ nhiệm thay thế Bà Trần Thu Hà:
- Họ tên: Bà Trịnh Quỳnh Giao  Ngày sinh: 14/05/1979 
- CMND số 012033007 cấp ngày 13/04/2013 tại Công an TP. Hà Nội
- Chức vụ bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ngày bổ nhiệm: 11/01/2022
3. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của PVI AM và sửa đổi điều khoản tương ứng về địa chỉ trụ sở chính tại Điều lệ PVI AM như sau:
- Địa chỉ trụ sở đăng ký hiện tại: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở đăng ký mới: Tầng 22, Tòa nhà PVI, Lô VP2, Phố Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Việc thay đổi địa chỉ chỉ có hiệu lực sau khi được UBCKNN chấp thuận, đồng thời giao Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Công văn công bố thông tin đính kèm)