PVI AM CBTT BB, NQ họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/07/2022, thay đổi người nội bộ

05:44 CH @ Thứ Năm - 07 Tháng Bảy, 2022

- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung thông tin công bố: 
A. PVI AM đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/07/2022, thông qua các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp (Biên bản họpNghị quyết ĐHĐCĐđính kèm).
B. Thay đổi người nội bộ của PVI AM như sau:
1. Thành viên thôi tham gia HĐQT:
- Họ tên: Ông Phùng Tuấn Kiên         Ngày sinh: 21/09/1976 
- CCCD số 001076023135 cấp ngày 07/03/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật
- Ngày hiệu lực: 06/07/2022
2. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung (Nghị quyết bổ nhiệm đính kèm):
- Họ tên: Ông Nguyễn Xuân Hòa                Ngày sinh: 01/07/1972 
- CCCD số 001072012245 cấp ngày 11/12/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật
- Ngày bổ nhiệm: 06/07/2022

Công văn CBTT đính kèm.

Bản cung cấp thông tin theo PL3 - TT96 đính kèm.