CTCP quản lý quỹ PVI công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh.

05:21 CH @ Thứ Tư - 05 Tháng Mười, 2022
  • Loại thông tin công bố: 24h
  • Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 95/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/10/2022 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (Giấy phép đính kèm).