Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

05:50 CH @ Thứ Hai - 09 Tháng Giêng, 2023

Ngày 09/01/2023, PVIAM nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phòng Đăng ký kinh doanh -Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 06/01/2023, trong đó mã số doanh nghiệp của PVI AM là 0106773521.

(CV Công bố thông tinGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).