Báo cáo sở hữu cổ đông lớn - CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

04:20 CH @ Thứ Hai - 28 Tháng Mười Hai, 2015

Công ty cổ phần quản lý quỹ PVI trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần vận tải Dầu khí Thái Bình Dương kể từ ngày 25/12/2015

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn