Về PVI AM

Là một trong 10 công ty quản lý quỹ có giá trị ủy thác và tư vấn đầu tư lớn nhất thị trường Việt Nam, PVI AM cung cấp các giải pháp quản lý quỹ, quản lý danh mục và tư vấn đầu tư với hiệu quả và chuẩn mực cao, cân bằng mục tiêu lợi nhuận với quản lý rủi ro, đem lại lợi ích bền vững cho các khách hàng và đối tác.

Xem tiếp  
10.000tỷ VND
Tổng tài sản quản lý
13,4%
Tỉ lệ chi trả cổ tức trung bình năm giai đoạn 2015-2020 của PVI AM
17,4%
Lợi nhuận trung bình năm giai đoạn 2015-2020 của Quỹ đầu tư Cơ hội PVI
11,3%
Lợi nhuận trung bình năm giai đoạn 2017-2020 của Quỹ đầu tư Hạ tầng PVI
10+
Số năm kinh nghiệm trung bình của Nhân sự Khối Đầu tư

Dịch vụ

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ
TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Đối tác của PVI AM