Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (Quỹ PIF) được thành lập ngày 25/05/2017 theo Thông báo số 153/TB-UBCK của UBCKNN về việc xác nhận thành lập quỹ thành viên. Lĩnh vực đầu tư chính của Quỹ PIF là các công ty quản lý và phát triển tài sản với mức lợi nhuận kỳ vọng là 9,5%/năm.

Thông tin chi tiết

Tên quỹ

Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI
Tên tiếng Anh: PVI Infrastructure Investment Fund
Tên viết tắt: Quỹ PIF

Loại hình quỹ

Quỹ thành viên

Vốn điều lệ

520.000.000.000 đồng

Mệnh giá

10.000 đồng/đơn vị quỹ

Ngày thành lập

25-05-17

Thời gian hoạt động

05 năm

Ngân hàng lưu ký

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

© PVI Asset Management Jsc.