• Chiến lược đầu tư

    Quỹ POF tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành cơ bản, chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ngành năng lượng và ngành bất động sản. Danh mục đầu tư của Quỹ POF được xây dựng nhằm mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của Quỹ POF.

© PVI Asset Management Jsc.