Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) thông báo tổ chức ĐHNĐT thường niên năm 2021

Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI (PIF) thông báo tổ chức Đại hội NĐT thường niên năm 2021 như sau:
1. Ngày chốt quyền dự họp ĐHNĐT: 09/02/2021
2. Thời gian: 09h00 ngày 04/03/2021
3. Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, HN
4. Nội dung:
- Thông qua BC hoạt động Ban đại diện quỹ năm 2020
- Thông qua BCKQKD năm 2020 và KHKD năm 2021
- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020
- Thông qua Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
- Thông qua PA phát hành đơn vị quỹ tăng VĐL
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ
- Gia hạn thời gian hoạt động quỹ

- Các vấn đề khác

(Thông báo đính kèm)

Trân trọng.

© PVI Asset Management Jsc.