Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) thông báo sửa đổi Điều lệ Quỹ

Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF) thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ theo Nghị quyết ĐHNĐT thường niên ngày 11/03/2021. (Điều lệ sau sửa đổi đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.