Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (POF) báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Đại diện Quỹ

Quỹ Đầu tư cơ hội PVI (Quỹ POF) báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Đại diện quỹ để bầu trực tiếp tại cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư bất thường tháng 05/2021. (Báo cáo đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.