PVI AM thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của PVI AM như sau:

 1. Thông tin công ty:
 • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
 • Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015, giấy phép điều chỉnh lần thứ nhất số 13/GP-UBCK ngày 17/8/2016 của UBCKNN.
 • Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 32565555 Fax: (84.24) 32565565
 1. Thời gian: 09h00 Thứ Hai ngày 01 tháng 3 năm 2021
 2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 3. Nội dung:
 • Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PVI AM;
 • Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của PVI AM;
 • Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của PVI AM;
 • Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của PVI AM;
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 • Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
 • Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát PVI AM năm 2021.
 • Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ của PVI AM;
 • Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của PVI AM nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 1. Thành phần và điều kiện tham dự:
 • Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 04/02/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 • Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
 1. Tài liệu (Dự thảo):
 1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (Mẫu Giấy ủy quyền) cho người khác tham dự Đại hội về PVI AM trước 11h00 Thứ Sáu ngày 26/02/2021 theo địa chỉ sau:

Ms. Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng Phòng KSNB&GSTT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 25, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25692) Fax: (024) 3256 5565

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phùng Tuấn Kiên

© PVI Asset Management Jsc.