PVI AM công bố thông tin hoàn tất giao dịch chuyển nhượng cổ phần PVIAM của các cổ đông lớn sở hữu trên 10% Vốn điều lệ

Ngày 03/03/2021, các cổ đông lớn sở hữu trên 10% vốn điều lệ của PVI AM đã hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần PVI AM như sau (Công văn đính kèm):
1. MSCĐ 01 - Công ty cổ phần PVI: Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 3.250.000 cp, tỷ lệ 65%. Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 4.450.000 cp, tỷ lệ 89%
2. MSCĐ 04 - Ông Lâm Nhật Sơn: Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 537.500 cp, tỷ lệ 10,75%. Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp, tỷ lệ 0%
3. MSCĐ 05 - Ông Phan Trương Thái: Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 537.500 cp, tỷ lệ 10,75%. Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 0 cp, tỷ lệ 0%

© PVI Asset Management Jsc.