PVI AM công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường và sửa đổi Điều lệ PVI AM

  • Loại thông tin công bố: 24h
  • Nội dung thông tin công bố: Thực hiện quy định tại điểm c, điểm e khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, PVI AM xin thông báo các nội dung sau:
  1. PVI AM đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/05/2021, thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp (Biên bản họpNghị quyết ĐHĐCĐ đính kèm).
  2. ĐHĐCĐ PVI AM đã thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 39 Điều lệ PVI AM về việc quy định số lượng thành viên HĐQT PVI AM như sau: “HĐQT có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên.” (Điều lệ sau sửa đổi đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố (Công văn công bố thông tin đính kèm).

Trân trọng./.

© PVI Asset Management Jsc.