PVI AM công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn và người có liên quan

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn sở hữu 65% vốn điều lệ là Công ty cổ phần PVI và người có liên quan của cổ đông lớn là Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI. (Nghị quyết đính kèm)

© PVI Asset Management Jsc.