Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của PVI AM như sau:

 1. Thông tin công ty:
 • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)
 • Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-UBCK ngày 03/02/2015, giấy phép điều chỉnh số 16/GPĐC-UBCK ngày 05/04/2021 của UBCKNN.
 • Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà PVI, Lô VP2 Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 32565555 Fax: (84.24) 32565565
 1. Thời gian: 14h00 Thứ Ba ngày 04 tháng 5 năm 2021
 2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 26, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
 3. Nội dung:
 • Sửa đổi Khoản 1, Điều 39 Điều lệ PVI AM về việc quy định số lượng thành viên HĐQT PVI AM như sau: HĐQT có không ít hơn 03 (ba) thành viên, không quá 11 (mười một) thành viên;
 • Sửa đổi Khoản 4.1, Điều 4 Quy chế hoạt động của HĐQT PVI AM ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-PVIAM ngày 01/03/2021 của ĐHĐCĐ PVI AM về cơ cấu của HĐQT như sau: HĐQT gồm từ ba (03) đến mười một (11) thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm;
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 1. Thành phần và điều kiện tham dự:
 • Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của PVI AM theo danh sách cổ đông chốt vào 17h00 ngày 09/04/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 • Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
 1. Tài liệu:

* Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường

* Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

* Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi

* Dự thảo Quy chế Hoạt động của HĐQT sau sửa đổi

 1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

Để ĐHĐCĐ được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy ủy quyền) về PVI AM trước 09h00 Thứ Ba ngày 04/05/2021 theo địa chỉ sau:

Ms. Nguyễn Nguyệt Minh – Trưởng Phòng KSNB&GSTT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI – Tầng 25, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3256 5555 (Máy lẻ 25692) Fax: (024) 3256 5565

Trân trọng ./.

© PVI Asset Management Jsc.